• Tuesday, March 06th, 2012

 Ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος 

 

Τ Σύμβολον τς Πίστεως

Πιστεύω ες να Θεόν, / Πατέρα, παντοκράτορα, / ποιητν ορανο κα γς, / ρατν τε πάντων κα οράτων.

Κα ες να Κύριον ησον Χριστόν, / τν Υἱὸν το Θεο τν μονογεν, / τν κ το Πατρς γεννηθέντα πρ πάντων τν αώνων· / φς κ φωτός, / Θεν ληθινν κ Θεο ληθινο, / γεννηθέντα ο ποιηθέντα, / μοούσιον τ Πατρί, δι᾿ ο τ πάντα γένετο.

Τν δι᾿ μς τος νθρώπους / κα δι τν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν / κα σαρκωθέντα κ Πνεύματος γίου / κα Μαρίας τς Παρθένου κα νανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε πρ μν π Ποντίου Πιλάτου, / κα παθόντα, κα ταφέντα.

Κα ναστάντα τ τρίτ μέρ, κατ τς Γραφάς.

Κα νελθόντα ες τος ορανούς, / κα καθεζόμενον κ δεξιν το Πατρός.

Κα πάλιν ρχόμενον μετ δόξης / κρναι ζντας κα νεκρούς, / ο τς βασιλείας οκ σται τέλος.

Κα ες τ Πνεμα τ γιον, / τ κύριον, / τ ζωοποιόν, / τ κ το Πατρς κπορευόμενον, / τ σν Πατρί κα Υἱῷ συμπροσκυνούμενον / κα συνδοξαζόμενον, / τ λαλσαν δι τν προφητν.

Ες μίαν, γίαν, καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν.

μολογ ν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν.

Προσδοκ νάστασιν νεκρν.

Κα ζων το μέλλοντος αἰῶνος. μήν.

Μεγάλη Δοξολογία

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. / Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, /

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, / ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

μνοῦμέν σε, / εὐλογοῦμέν σε, / προσκυνοῦμέν σε, / δοξολογοῦμέν σε, / εὐχαριστοῦμέν σοι, /

διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε, Βασιλεῦ, / ἐπουράνιε Θεέ, / Πάτερ παντοκράτορ· /

Κύριε Υἱὲ μονογενές, / Ἰησοῦ Χριστέ, / καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, / ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, / ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, /

ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, / ἐλέησον ἡμᾶς, /

ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, / ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, / καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

τι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, / σὺ εἶ μόνος Κύριος, / Ἰησοῦς Χριστός, / εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, / καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου

εἰς τὸν αἰῶνα, / καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Καταξίωσον, Κύριε, / ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, / ἀναμαρτήτους

φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, / ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, / καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου / εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, / τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, /

καθάπερ  ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· / δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (ἐκ γ´).

Κύριε, καταφυγὴ / ἐγενήθης ἡμῖν, / ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. /

Ἐγὼ εἶπα· / Κύριε, ἐλέησόν με· / ἴασαι τὴν ψυχήν μου, /

ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· / δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, / ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

τι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· / ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου / τοῖς γινώσκουσί σε.

γιος ὁ Θεός, / Ἅγιος Ἰσχυρός, / Ἅγιος Ἀθάνατος, / ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).

Δόξα… Καὶ νῦν…

γιος Ἀθάνατος, / ἐλέησον ἡμᾶς.

Κυριακ Προσευχ

Πάτερ ἡμῶν, / ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, / ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·/ ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· / γενηθήτω τὸ θέλημά σου, / ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. / Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·/ καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, / ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· / καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, / ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Ο Ιησούς είναι η άμπελος η αληθινή (Ιω. ιε΄ 1-8)

1 γ εμι μπελος ληθιν, κα πατρ μου γεωργς στι. 

πν κλμα ν μο μ φρον καρπν, αρει ατ, κα πν τ καρπν φρον, καθαρει ατ, να πλεονα καρπν φρ

3 δη μες καθαρο στε δι τν λγον ν λελληκα μν. 

4 μενατε ν μο, κγ ν μν. καθς τ κλμα ο δναται καρπν φρειν φ’ αυτο, ἐὰν μ μεν ν τ μπλ, οτως οδ μες, ἐὰν μ ν μο μενητε. 

γ εμι μπελος, μες τ κλματα. μνων ν μο κγ ν ατ, οτος φρει καρπν πολν, τι χωρς μο ο δνασθε ποιεν οδν. 

6 ἐὰν μ τις μεν ν μο, βλθη ξω ς τ κλμα κα ξηρνθη, κα συνγουσιν ατ κα ες τ πρ βλλουσι, κα καεται. 

7 ἐὰν μενητε ν μο κα τ ρματ μου ν μν μεν, ἐὰν θλητε ατσασθε, κα γενσεται μν. 

8 ν τοτ δοξσθη πατρ μου, να καρπν πολν φρητε, κα γενσεσθε μο μαθητα

1 «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός. 

2 Κάθε κλήμα ενωμένο μ’ εμένα που δε φέρει καρπό το αφαιρεί. Και καθένα που φέρει καρπό το κλαδεύει, για να φέρει περισσότερο καρπό. 

3 Ήδη εσείς είστε καθαροί, εξαιτίας του λόγου που σας έχω μιλήσει. 

4 Μείνετε ενωμένοι μ’ εμένα, κι εγώ θα μένω ενωμένος μ’ εσάς. Καθώς το κλήμα δε δύναται να φέρει καρπό από τον εαυτό του αν δε μένει ενωμένο με την άμπελο, έτσι ούτε εσείς αν δε μένετε ενωμένοι μ’ εμένα. 

5 Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλήματα. Όποιος μένει ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εμένα δε δύναστε να κάνετε τίποτα. 

6 Αν κάποιος δε μένει ενωμένος μ’ εμένα, πετιέται έξω σαν το κλήμα και ξεραίνεται, και τα συνάζουν και τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. 

Αν μείνετε μέσα μου και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. 

8 Με αυτό δοξάστηκε ο Πατέρας μου: με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε δικοί μου μαθητές. 

Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου (Ιω. η΄ 12)

Πλιν ον ατος ᾿Ιησος λλησε λγων· γ εμι τ φς το κσμου· κολουθν μο ο μ περιπατσ ν τ σκοτίᾳ, λλ’ ξει τ φς τς ζως. 

Πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς, λέγοντας: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δε θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». 

Ο σταυρός του αληθινού μαθητή (Λουκ. θ΄ 23-25)

23 Ελεγε δ πρς πντας· ε τις θλει πσω μου ρχεσθαι, παρνησσθω αυτν κα ρτω τν σταυρν ατο καθ᾿ μραν κα κολουθετω μοι. 

24 ς γρ ν θλ τν ψυχν ατο σσαι, πολσει ατν· ς δ᾿ ν πολσ τν ψυχν ατο νεκεν μο, οτος σσει ατν. 

25 τ γρ φελεται νθρωπος κερδσας τν κσμον λον, αυτν δ πολσας ζημιωθες; 

23 Έλεγε λοιπόν προς όλους: «Αν κάποιος θέλει να έρχεται πίσω μου, ας αρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του κάθε ημέρα και ας με ακολουθεί. 

24 Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. 

25 Γιατί τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, αλλά χάσει ή ζημιωθεί τον εαυτό του; 

 

 

 

               

                   

γ εμι νστασις κα ζω πιστεων ες μ, κν ποθν, ζσεται· κα πς ζν κα πιστεων ες μ ο μ ποθν ες τν αἰῶνα   (Ιω. ια΄ 25-26).γ εμι δς κα λθεια κα ζω (Ιω. ιδ΄ 6)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply