• Wednesday, February 16th, 2011

ψηλοτέρα Οραννγγέλων περτέρα

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΕΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

(Μέ εκόνα κα τ πολυτίκιο κάθε ορτής)

Σύλληψη τς Θεοτόκου (9 Δεκεμβρίου)

πολυτκιον. χος δ’.

Σήμερον τς τεκνίας δεσμ διαλύονται· το ωακεμ γρ κα τς ννης εσακούων Θεός, παρ λπίδα τεκεν ατος σαφς, πισχνεται θεόπαιδα· ξ ς

ατς τέχθη

περίγραπτος, βροτς γεγονώς, δι γγέλου κελεύσας βοσαι ατῇ·

Χαρε Κεχαριτωμένη,

Κύριος μετ σο.

Γέννηση τς Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου)

πολυτκιον. χος δ’.

γέννησίς σου Θεοτόκε,

χαρν μήνυσε πάσ

τ οικουμέν, κ σο

γρ νέτειλεν λιος

τς δικαιοσύνης, Χριστς

Θες μν, κα λύσας

τν κατάραν, δωκε τν ελογίαν, κα καταργήσας

τν θάνατον, δωρήσατο

μν ζων τν αώνιον.

Τ Εισόδια τς Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)

πολυτκιον. χος δ’.

Σήμερον τς εδοκίας Θεο

τ προοίμιον, κα τς

τν νθρώπων σωτηρίας

προκήρυξις ν Να

το Θεο, τρανς

Παρθένος δείκνυται,

κα τν Χριστν τος πσι προκαταγγέλλεται.

Ατ κα μες μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαρε τς οκονομίας το Κτίστου

κπλήρωσις.

Εαγγελισμός τς Θεοτόκου (25 Μαρτίου)

πολυτκιον. χος δ’.

Σήμερον τς σωτηρίας μν

τό Κεφάλαιον, καί το

π αἰῶνος Μυστηρίου

φανέρωσις· Υός το Θεο, Υός τς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τν χάριν εαγγελίζεται. Διό κα μες σν ατ τ Θεοτόκ βοήσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμένη,

Κύριος μετ σο.

παπαντή το Κυρίου (2 Φεβρουαρίου)

πολυτκιον. χος α’.

Χαρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, κ σο γρ νέτειλεν λιος τς δικαιοσύνης, Χριστς Θες μν, φωτίζων τος ν σκότει. Εφραίνου κασ

Πρεσβτα δίκαιε,

δεξάμενος ν γκάλαις

τν λευθερωτν τν ψυχν μν, χαριζόμενον μν

κα τν νάστασιν.

Ζωοδόχος Πηγή (Παρασκευή τς Διακαινησίμου)

πολυτκιον. χος α’.

Ο ναός σου, Θεοτόκε, νεδείχθη παράδεισος,

ς ποταμος ειζώους

ναβλύζων άματα·

προσερχόμενοι πιστς,

ς Ζωοδόχου κ Πηγς,

ῥῶσιν ντλομεν, κα ζων

τν αώνιον· πρεσβεύεις

γρ σ τ κ σο τεχθέντι

σωτρι Χριστ, σωθναι

τς ψυχς μν.

Κοίμηση τς Θεοτόκου (15 Αγούστου)

πολυτκιον. χος α’.

ν τ Γεννήσει τν παρθενίαν φύλαξας,

ν τ Κοιμήσει τν κόσμον

ο κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρς τν ζωήν, μήτηρ πάρχουσα

τς ζως, κα τας πρεσβείαις τας σας λυτρουμένη,

κ θανάτου τς ψυχς μν.

Απόδοση τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου (23 Αγούστου)

(πολυτκιον ατ ς νω)

Κοντκιον. χος πλ. β’.
Ατόμελον.

Τν ν πρεσβείαις κοίμητον Θεοτόκον, κα προστασίαις μετάθετον λπίδα, τάφος

κα νέκρωσις οκ κράτησεν,

ς γρ ζως Μητέρα, πρς τν ζων μετέστησεν,

μήτραν οκήσας ειπάρθενον.

307-277-copy

Τιμία Ζώνη τς Θεοτόκου (31 Αγούστου)

πολυτκιον. χος πλ. δ’.

Θεοτόκε ειπάρθενε, τν νθρώπων σκέπη,

σθτα κα Zώνην

το χράντου σου

σώματος, κραταιν

τ πόλει σου

περιβολν δωρήσω,

τ σπόρ τόκ σου φθαρτα διαμείναντα,

π σο γρ κα φύσις καινοτομεται κα χρόνος,

δι δυσωπομέν σε, ερήνην τ πολιτεί σου δώρησαι, κα τας ψυχας μν

τ μέγα λεος.

Αγία Σκέπη τν Βλαχερνν (1 κτωβρίου)

πολυτκιον. χος α’.

Τς ρήμου πολίτης.
Τς Σκέπης σου Παρθένε, vuμνομεν τάς χάριτας, ν ς φωτοφόρον νεφέλην, φαπλος πρ ννοιαν,

κα σκέπεις τν λαόν σου νοερς, κ πάσης

τν χθρν πιβουλς.

Σ γρ σκέπην κα προστάτιν κα βοηθόν, κεκτήμεθα βοντές σοι· Δόξα τος μεγαλείοις σου γνή, δόξα τ θεί Σκέπ σου, δόξα τ πρς μς σου, προμηθεί χραντε.

Αγία Σκέπη το 1940 (28 κτωβρίου)

πολυτκιον. χος πλ. δ’.

Θεοτόκε ειπάρθενε,

τν γίαν σο Σκέπην, δι’ ς περισκέπεις, τος ες σ λπίζοντας, κραταιν

τ θνει σου καταφυγν δωρήσω τι ς πάλαι

κα νν θαυμαστς μς σωσας, ς νοητ νεφέλη,

τν σν λαν περιβαλοσα.

Δι δυσωπομεν σε, ερήνην τ πολιτεί σου δώρησαι,

κα τας ψυχας μν

τ μέγα λεος.

Σύναξη τς Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)

πολυτκιον. χος δ’.

Ταχ προκατάλαβε.

ς βρέφος βαστάζουσα,

ν τας γκάλαις γνή,

τν πάντων δεσπόζοντα,

σάρκα λαβόντα κ σο,

χαρς φθης πρόξενος,

θεν πσα κτίσις, νυμνε χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τν φρικτήν σου λοχείαν πηγν γρ θανασίας, κόσμω κύησας.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply