• Wednesday, June 02nd, 2010

cf80cf81cebfcf84cebfcebcceb7-cf80cebbceb1cf84cf89cebdceb1-427-347-cf80cf876    ΣΤΗ σύγχρονη περιδίνηση της υλιστικής παγκοσμιοποιήσεως η Ελλάδα κλυδωνίζεται από ορυμαγδό κοινωνικο-οικονομικών αναταράξεων με ζοφερά προμηνύματα για την  μελλοντική  της  πορεία.  Γι’  αυτό είναι επιτακτική η διάγνωση των  νοσογόνων  αιτίων  της  κρίσεως  και η έγκαιρη θεραπεία τους προς αποσόβηση των επαπειλουμένων ολέθριων επιπλοκών. 

    Πολύτιμη συμβολή προς τούτο παρέχει ο Πλάτωνας με την παρακάτω επισήμανση στον Πολιτικό Λόγο του: «Πολλα πλεις καθπερ πλοα καταδυμεναι διλλυνται κα διολλασι  κα  τι διολονται δι τν τν κυβερνητν κα ναυτν μοχθηραν». (Πολλές πολιτείες ως πλοία καταβυθιζόμενες καταστρέφονται και καταστράφηκαν και θα καταστραφούν εξαιτίας της αχρειότητας των λαών και των κυβερνητών τους). 

    Επομένως τα γενεσιουργά αίτια των κοινωνικών αναταραχών πρέπει να αναζητηθούν στην ευρυθμία των σχέσεων μεταξύ λαού και κρατικής εξουσίας, με βάση τα θεσπίσματα του Συντάγματος και κυρίως τις παρακάτω θεμελιώδεις διατάξεις του: 

   «Οι Έλληνες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους» (άρθ. 4). Κατά την  έννοια της ανωτέρω αρχής της ισότητας, επιβάλλεται η εξισωτική ρύθμιση προς το ευμενέστερο ομοίων καταστάσεων. Τούτο προφανώς δεν τηρείται με την εργασιακή και ασφαλιστική εξίσωση των δύο φύλων που προωθεί η Κυβέρνηση, εφόσον αφενός μεν γίνεται επί το δυσμενέστερο για τις γυναίκες και αφετέρου δεν πρόκειται περί ομοίων καταστάσεων, αφού ο βιολογικός προορισμός των θηλέων είναι επιφορτισμένος με την κατάσταση εγκυμοσύνης που απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ενόψει μάλιστα και του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, το οποίον αστόχως πειράται η κυβέρνηση να εμβαλώσει με την ελληνοποίηση των αλλοφύλων ορδών της μεταναστεύσεως. Ούτε υπηρετείται η αρχή της αναλογικότητας των βαρών με την φοροεπιδρομή κατά των πτωχών λαϊκών τάξεων και με την μεγιστοποίηση των εμμέσων φόρων (τροφίμων, ενδύσεως κ.λ.), που πλήττουν κυρίως τους πληβείους και ανεπαισθήτως τους πλουσίους. 

    «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων και την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής τους συνείδησης» (άρθ. 16). Και αυτή η βασική αποστολή του Κράτους επιτελείται πλημμελώς, ώστε η παιδεία απέληξε σε αποκλειστικό προνόμιο των ευκατάστατων τάξεων, που διαθέτουν σημαντικά χρηματικά ποσά στην παραπαιδεία και για σπουδές στην αλλοδαπή. Ουδόλως δε προάγεται η εθνικο-θρησκευτική συνείδηση, εφόσον η Ελληνική Ιστορία διαστρεβλώνεται και τα Θρησκευτικά υποβαθμίζονται, ενώ πριμοδοτείται η ισλαμική θρησκεία και η ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους με δαπάνες του ελληνικού Δημοσίου.   

   «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των απόρων» ( άρθ. 21). Υποτυπώδης είναι η φροντίδα του Κράτους και για την υγεία των πολιτών, την οποίαν απολαμβάνουν κυρίως οι εύρωστοι οικονομικώς, χωρίς να λαμβάνονται πρόσφορα μέτρα για την περίθαλψη των απόρων και την προστασία της νεότητας, ενόψει της ανεργίας και της οικονομικής  δυσπραγίας. Η δε προστασία της αναπηρίας και του γήρατος σταδιακώς συρρικνώνεται, ενόψει των ανωτέρω συνθηκών και λοιπών συνταξιοδοτικών περικοπών.  

    «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση των εργαζομένων» (άρθ. 22 § 1). Αντιθέτως το Κράτος απεργάζεται την φαλκίδευση της εργασιακής προστασίας, καταργώντας κεκτημένα δικαιώματα, ενώ υποθάλπει την γιγάντωση  της  ανεργίας,  απολύοντας  χιλιάδες  συμβασιούχων  για να προσλάβει κομματικούς αντικαταστάτες και αργόσχολους υψηλομίσθους της Βουλής. 

     «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων» (άρθ. 22 § 4). Και αυτή η φροντίδα του Κράτους για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, έχει αναστραφεί σε βάρος τους, καθόσον περικόπτονται τα επιδόματα εορτών και δυσχεραίνονται οι όροι ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και συνταξιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται με βάση το «προσδόκιμο ζωής», δηλαδή επιθανατίως. 

    «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας» (άρθ. 106). Δυστυχώς το καθήκον αυτό, για συνετή και έντιμη διαχείριση της εθνικής οικονομίας, παραβίασαν καταφώρως οι Κυβερνήσεις της τελευταίας τριακονταετίας με την κομματική κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και την εγκληματική κατάχρησή του από συμμορίες στελεχών τους. Έτσι προκάλεσαν την οικονομική κατάρρευση  της  Χώρας  και  κατάντησαν  αυτήν  διεθνές  περίγελο και αναξιόχρεο ζήτουλα στους γαμψούς όνυχες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, χωρίς ωστόσο να υποστούν τα επίχειρα του κακουργήματός τους και την ολική δήμευση της περιουσίας τους.

    Βεβαίως όλα αυτά απέφεραν την γενική απαξίωση του πολιτικού συστήματος από μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και κατά συνέπεια την άρση της εντολής στην παρούσα Κυβέρνηση, που συνεχίζει να κυβερνά παρά την θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας που καθιερώνεται με το πρώτο άρθρο του Συντάγματος: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους».

    Οι προαναφερόμεvouli_moutza7νες συνταγματικές εκτροπές (με-μονωμένως ή αθροιστικώς) αποτελούν τις θρυαλλίδες των λαϊκών εκρήξεων, που κατατείνουν σε γενικευμένη εξέγερση θεμιτής αυτοδικίας για την προάσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, σύμφωνα με την ακροτελεύτια επιταγή του Συντάγματος, που   διακηρύττει ότι «η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον  οποιουδήποτε  επιχειρεί  να  το  καταλύσει» (άρθ. 120).

_____________                                                                                                                   * Δημοσιεύθηκε στο 38685/2-6-2010 φύλλο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» 

divider

Category: 'Αρθρα
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply